Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Sat Commissie

De letters S.A.T. in S.A.T. - commissie staan voor Studie, Archief, Tentoonstelling. Echter de SAT-commissie heeft sinds 2018 een nieuwe naam namelijk GAC, gilden advies commissie.  

DOELSTELLING

De GAC stimuleert de aangesloten gilden van kring Land van Cuijk in hun ontwikkelingen door met de gilden in gesprek te gaan. In de huidige praktijk gebeurt dat door invulling en/of vernieuwing te geven aan een algemeen klassement tijdens de gildedagen die in de kring Land van Cuijk worden georganiseerd. 

SAMENSTELLING

 • Kees Lenkens
 • Ludo Hartjes
 • Theo Noy
 • Peter Janssen
 • Perry Peeters
 • Herman Jan van Cuijk
 • Harrie Gooren
 • Jan-Willem Franssen
 • Peter Arens

OPTOCHT EN TENTOONSTELLING

Al vanaf 1977 worden in deze kring de gilden beoordeeld op hun deelname aan de gildedag. Zo worden zij beoordeeld op hun deelname aan de Optocht en Tentoonstelling, zowel op het aanwezig zijn van onderdelen, als op de wijze waarop zij zich op die onderdelen presenteren. Ook de deelname aan de overige wedstrijden wordt in de beoordeling op een gildedag vaak meegewogen. Dit heeft er in de praktijk toe geleid dat in de laatste decennia de gilden zich in hun presentatie aanzienlijk hebben ontwikkeld.

Alhoewel er veel aandacht is voor het historische erfgoed en de gildetradities (oude gebruiken) de samenstelling van een gilde, wordt de aanwezigheid van minimaal één gildetrom, een hoofdvaandel, een koning, voorgeschreven attributen, minimaal aanwezige gildeleden en voor vele gilden ook een standaardruiter toch als minimaal ervaren om van een volwaardig gilde te kunnen spreken. De algemene indruk van het gilde wordt bepaald aan de hand van hun presentatie tijdens de optocht en de tentoonstelling. Alhoewel elk gilde goede jaren en wat minder goede jaren heeft, is de indruk heden ten dagen dat deze presentaties inmiddels zeer indrukwekkend zijn. De gilden beschikken over een verscheidenheid aan mooie gilde kostuums, aantrekkelijke hoofdvaandels, konings(paren) en een indrukwekkende schat aan gildezilver. Ook de wijze waarop het archief is ingericht en tijdens de tentoonstelling wordt gepresenteerd heeft een hele evolutie doorgemaakt. De op audiovisuele wijze van verslag doen van gildepresentaties en gildegebruiken heeft zijn intrede gedaan bij de gilden Land van Cuijk.
Het laatste thans toegepaste algemeen klassement waarin de gilden zijn ingedeeld in een 3-tal categorieën dateert van 2014.
Het algemeen klassement wordt momenteel bijgehouden in een eigen computerprogramma, alhoewel hieraan wel een jarenlange gewenning vooraf moest gaan.

FEDERATIE

Een uitwisseling van al deze ervaringen met de afgevaardigden van de andere vijf Kringen die onderdeel uitmaken van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden vindt sinds 1982 plaats in de Federatie S.A.T.-commissie. Gedurende een klein aantal jaren heeft er echter geen delegatie vanuit het Land van Cuijk hieraan deelgenomen, omdat de ideeën over de Gilde-tradities toch wat ver te uit elkaar liepen, doch sedert het jaar 2000 zit een SAT.-delegatie van het Land van Cuijk weer aan tafel bij de Federatie S.A.T.-commissie.
Het Land van Cuijk werd en wordt nog steeds als een soort van buitenbeentje binnen de Federatie ervaren door de aanwezigheid van onder meer muziektrommen en andere bijzondere functies binnen de op de Gildedagen van Land van Cuijk aanwezige gilden.

Naast de organisatie van het algemeen klassement, waarbij ook de secretaris van de Kring altijd nauw betrokken is, heeft de S.A.T.-commissie zich gebogen over specifieke vragen vanuit het Kringbestuur. Zo heeft de S.A.T.-commissie. een nieuw voorstel uitgewerkt hoe nu om te gaan met een andere prijzen toekenning bij de optocht tijdens een gildedag in het Land van Cuijk met algemene toestemming van de aangesloten gilden in deze kring.

Zo draagt de GAC op verzoek van de Kring of van individuele gilden informatie aan

 • Voor de presentaties van gilden in eigen omgeving als wel tijdens de Gildedagen
 • Om wat te doen bij overlijden van een gildebroeder
 • Hoe om te gaan met het hoofdvaandel bij plaatselijke gebruiken waarbij het gilden wordt betrokken
 • Het bijhouden van archieven van een gilde, organisatie rondom het koningschieten of de deelname aan het Gemeentekoning schieten, etc.

TAKEN
De activiteiten van de commissie vallen hoofdzakelijk uiteen in uitvoerende en adviserende taken betreffende gildeonderwerpen van studie en informatievoorziening, archief en tentoonstelling.

uitvoerende taken

 1. Het vastleggen en het archiveren van oude gebruiken
 2. Het bewaken van de identiteit van de gilden, zowel binnen Kring Land van Cuijk als de Noord-Brabantse Federatie van Schutters gilden.
 3. Het Ondersteunen van de Gilden bij de organisatie van Gildefeesten vooral betrekking hebbende op het Algemeen Klassement en de Gilde tentoonstelling
 4. Studie en Documentatie: De commissie is bevoegd studies te verrichten en daarvoor gilden en personen te interviewen. De commissie bevordert de uitwisseling van ideeën en activiteiten onder de aangesloten gilden en draagt daarnaast zorg voor een correcte informatievoorziening.
 5. Archivering en Beheer van het Kringarchief: de commissie stimuleert de gilden om hun documenten op een correcte wijze te archiveren.
  De commissie verzorgt het statisch archief van de kring, momenteel vooral de digitale opslag.
 6. Algemene ondersteuning Gildefeesten: de commissie beheert het document “ Algemeen Klassement gildefeesten” en “Richtlijnen voor het Jureren van Optocht en Tentoonstelling” en voorziet de gilden, het kringbestuur en de kringcommissies van de nodige informatie en adviezen hier omtrent.
 7. Tijdens gildedagen begeleidt en instrueert de commissie de juryleden voor optocht en tentoonstelling.


Adviserende taken

 1. Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van de Kring Land van Cuijk en advies aan de aangesloten gilden bij deze kring op hun aanvraag.
 2. Advies geven aan personen of groepen welk het plan hebben om het slapende gilde in hun dorp of omgeving weer tot leven te roepen.