Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Periode 1955 tot 1966

In 1956 werd een poging ondernomen om bij diverse gemeenten en Anjerfonds subsidie te verkrijgen voor de aanschaf van kostuums, attributen en vaandels. In datzelfde jaar werden jurykaarten ingevoerd voor vendelwedstrijden, wat voor tromwedstrijden enige jaren later pas plaats vond. Hierdoor konden prestaties beter met elkaar vergeleken worden. Ook werd er een wijziging in het rooster van aftreden bij het kringbestuur aangebracht: gedurende twee jaar treden twee bestuursleden af en in het derde jaar alleen de voorzitter. Ook kwamen de pauketrommen ter discussie in het jaar 1956, want deze trommen behoorde eigenlijk niet tot een schuttersgilde. Maar om enige variatie in de optocht te krijgen werden deze trommen toch geaccepteerd, maar deden niet mee in de jurering van de optocht.

In 1957 werd een tromcommissie met als leden: A. Keijzers uit Linden en W. Bongaerts uit Boxmeer gevormd en een vendelcommissie met als leden: N. Peters en W. Martens beiden uit Beugen. Er werd voorstel tot een "uniform" reglement waarin alle oude gildegebruiken, tradities en voorschriften die door onze voorouders zijn nagekomen, zouden worden opgenomen, ingediend, maar deze werd niet aangenomen. De leden van de kring waren van mening dat een gilde autonoom moest blijven met hun eigen tradities en gebruiken.

Vanaf 1958 mocht de kringkoning een volgende seizoen wederom mee schieten bij het kringkoningschap om deze in de gelegenheid te stellen keizer van de "kring" te kunnen worden. Op 29 juni 1958 werd ter ere van het 25-jarig bestaan van de kring een jubileumgildedag gehouden. Deze werd georganiseerd door het Sint Anthonius, Sint Sebastianus en het Heilig Sacramentgilde uit Beugen. Naast het eigen kringbestuur was ook de het dagelijks bestuur van de Federatie van Schuttersgilden in Noord-Brabant aanwezig. Er deden 45 schuttersgilden van de Noord-Brabantse federatie aan deze jubileumdag mee. Dhr. G. van Boekholt, kring- en federatiesecretaris en penningmeester werd op deze dag met de Pauselijke Onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice" onderscheiden. Door het organiserende schuttersgilde had ter ere van het jubileum een gouden schild ter beschikking gesteld voor het schuttersgilde dat het meest gedisciplineerd aan de optocht deelnam. Het schild werd gewonnen door Sint Catharinagilde uit Vught.

In 1959 werd de contributie per aangesloten schuttersgilde vastgesteld op ƒ 7,50 per jaar. Op de kringgildedag in Vianen op 24 mei 1959 werd voor het eerst op het feestterrein een kort lof gehouden. Dit maakte zo'n goede indruk dat dit tot 1962 een elk jaar terugkerend fenomeen werd.

In 1960 waren 20 schuttersgilden bij de kring aangesloten. De "Federatie van Schuttersgilden Noord-Brabant" vierden in 1960 hun 25-jarig bestaan met een speciale bijeenkomst waarin de "kring Land van Cuijk" veel lof kreeg, vanwege het initiatief ter oprichting van de federatie. In de najaarsvergadering van de kring werd voor het eerst in de geschiedenis een "kringkapitein" benoemd, namelijk Fr. Hofmans uit Oeffelt. De kringkapitein werd belast met de leiding van de massale opmars en het defilé op de gildedagen en moest in de optocht voorop gaan.

Op 22 augustus 1961 werd door alle schuttersgilden deelgenomen aan de huldiging van kringvoorzitter H. van der Sterren uit Boxmeer ter ere van zijn 50-jarig huwelijksfeest. Hij kreeg een dekenstaf met een beeltenis van de Heilige Jozef aangeboden als teken van zijn functie in de "kring". Hiermee werd de Heilige Jozef als patroon van de "kring" uitgeroepen. Daarnaast kreeg dhr. van der Sterren een zilveren schild aangeboden als dank voor zijn inspanningen voor de "kring".

In 1962 werd het besluit genomen dat schuttersgilden die niet aan de optocht deelnamen, geen prijzen konden winnen op gildedagen.

In 1963 werd de contributie vastgesteld op ƒ 10,- per jaar. De kring werd opgedeeld in een noordelijk en zuidelijk deel met als doel om gildedagen over de hele "kring" te spreiden. Werd een kringdag in het noordelijk deel gehouden, dan werd een vrije gildedag in het zuidelijk deel gehouden. Het jaar daarop was dat dan precies omgekeerd. Indien er genoeg organisatoren waren dan werd er zowel een kringdag als een vrije gildedag per jaar gehouden. Waren er meer dan twee gegadigden voor een gildedag, dan werd de organisatie door loting aangewezen.

In 1964 werd het aantal leden van het "kringbestuur" uitgebreid van twee leden naar zeven leden. Op 30 april 1964 werd door de "kring Land van Cuijk"met 430 gildebroeders deelgenomen aan de feestelijkheden ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit Koningin Juliana op Paleis Soestdijk.

In 1966 werd voor het eerst bij het vogelschieten op gildedagen gebruik gemaakt van 6mm munitie.

Bron: De Gouden Guld